KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU NO. 6698 AYDINLATMA METNİ

Bu Tezhip Metin, Demirtaş Barbaros Mah. Demirtaş Yolu Cad. No:302, 16245 Osmangazi/Bursa, veri sorumlumuz BERKAY TEKSTİL SAN. TİCARET. LTD. ŞTİ. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında, Şirketimiz yetkilileri ile telefon aracılığıyla iletişime geçen gerçek kişilerden elde edilen kişisel veriler, aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla sizinle paylaşılmakta ve kişisel verileriniz, bu beyan kapsamında işlenir.


KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Şirket yetkililerimiz ile yapacağınız görüşmelerde bizimle paylaşacağınız kimlik ve iletişim verileriniz dahil her türlü kişisel verileriniz, Şirketimizin meşru menfaatleri ve sözleşmenin ifasına dayalı olarak veri sorumlusu sıfatıyla tarafımızca işlenmektedir. ticari faaliyetlerimize devam edebilmek için mevcut hukuki ilişkiler çerçevesinde


KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında aşağıdaki amaçlarla işlenecektir: İletişim sırasında hitaben,

Sizinle aramızdaki ticari faaliyetlerin ve sözleşmesel ilişkilerin devam etmesi,

Talep ve şikayetlerin karşılanması amacıyla sizinle iletişimin sağlanması,

Şirketimizin hizmet süreçlerini iyileştirmek ve hizmet kalitesini yükseltmek,

İleride doğabilecek hukuki ihtilafların çözümü,


KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ


Kişisel verileriniz; Şirketimizin ilgili birimleri tarafından Kanun'un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmektedir. Kişisel verileriniz; Mahkeme, Savcılık, Polis gibi kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarının talep etmesi ve yasal işlem yapılmasını gerektiren haller dışında kişisel veriler üçüncü kişilerle paylaşılmaz.


İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kanun'un 11. maddesi uyarınca tarafımıza başvurarak;

a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b)Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e)Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

f)Kişisel verilerinizin Kanun'un ilgili maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

g) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

h) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i)Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.


İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARINI KULLANMA YÖNTEMİ

Kişisel veri sahibi, Kanun'un 11. maddesinde düzenlenen haklarını ve taleplerini Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca şahsen veya noter aracılığı ile şirketimizin merkezine bildirebilir. halk. Şikayetleriniz en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacak olup, talep ettiğiniz işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.